Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2020

abandroned
23:18
5257 eb8b 420
Reposted frommelodramaticfool melodramaticfool
abandroned
23:12
5564 2d0d 420

Serotonina - Michel Houellebecq
Reposted fromDeborahCurtis DeborahCurtis viaSilentRule SilentRule
abandroned
23:11
3582 24c6 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSilentRule SilentRule

January 17 2020

abandroned
18:50
0933 133d 420
Reposted fromnutt nutt viaSilentRule SilentRule
abandroned
18:48
...balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.

— Sylvia Plath
Reposted fromolund olund viaeazyi eazyi
abandroned
18:47
9104 dbc9 420
Reposted fromstroschek stroschek viaeazyi eazyi

January 16 2020

abandroned
13:11
3507 0f6c 420
Reposted fromtfu tfu viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
abandroned
13:10
3169 fc07 420
  gasimy światła    koledzy wychodzą
Reposted fromzelbekon zelbekon viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
13:09
3471 15de 420
Reposted fromc4tnot3s c4tnot3s viaSilentRule SilentRule
abandroned
13:09
Większość z nas nie może być wszędzie, rozmawiać ze wszystkimi, poznać wszystkich miast świata; nie mamy czasu, pieniędzy ani tylu przyjaciół. (...) jedynym sposobem na to, by przeciętny człowiek zobaczył dziewięćdziesiąt dziewięć procent z tego, jest czytanie książek.
— Ray Bradbury "451° Fahrenheita"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapannakies pannakies
abandroned
13:09
2886 82ad 420
Reposted fromFluffyou Fluffyou viapannakies pannakies

January 07 2020

abandroned
21:50
1342 9654 420
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
abandroned
21:50
1340 d9a5 420
Reposted fromMtsen Mtsen viairmelin irmelin
abandroned
21:50
0879 3d47 420
Reposted fromjottos jottos viairmelin irmelin
abandroned
21:49
0798 29dd 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaHypothermia Hypothermia
abandroned
21:49
0481 ea97 420
Reposted fromdivi divi viaHypothermia Hypothermia
abandroned
21:48
9064 37cc 420
Reposted fromcornis cornis viaHypothermia Hypothermia
abandroned
21:48
1384 b926 420
Reposted fromnutt nutt viaDagarhen Dagarhen
abandroned
21:47
1102 ab75 420
abandroned
21:31
9144 6d40 420
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viabzdura bzdura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl